ÁSZF – Szakkör 2017-10-17T16:25:07+00:00

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK – Szakkör

A SmartStudios Oktatási Központ
2017/2018. tanévben szervezett külső helyszínre kitelepült szakköreire vonatkozó
általános szerződési feltételek

A SmartStudios Oktatási Központ üzemeltetője, a Sharp Studios Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 01-09-297995, székhely: 1115 Budapest, Tétényi út 3/C., adószám: 25948853-2-43, bankszámlaszám: OTP Bank 11711065-21449046-00000000, a továbbiakban: Szolgáltató) információtechnológiai és digitális ismereteket oktat 6-18 éves tanulók részére. Jelen dokumentum tartalmazza a Szolgáltató, valamint az általa nyújtott oktatási szolgáltatást igénybe vevő tanuló törvényes képviselője között létrejött szerződésnek – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:77.§ (1) bekezdése alapján – a Szolgáltató által előre meghatározott általános szerződési feltételeit (a továbbiakban: ÁSZF).

1. A szolgáltatás

1.1 A Szolgáltató által szervezett szakkörök célja – a kötelező iskolai oktatáson kívüli, szabadidős tevékenységként – a 6-18 éves tanulók (a továbbiakban: Tanulók) részére számítógépes, programozási, robotkezelési, robotprogramozási, alkalmazásfejlesztési, videókészítési, multimédiás alapismeretek oktatása. A Szolgáltató az oktatást az általa 9 (kilenc) hónap időtartamban szervezett szakkörök keretében nyújtja, amelyek oktatási egysége heti 1 szakkör óra (60 perc oktatás egy alkalommal hetente).

1.2 A Szolgáltató mindenkor a SmartStudios Oktatási Központ www.smartstudios.hu honlapján (a továbbiakban: Honlap) teszi közzé az általa különböző iskolákba, irodaházakba szervezett szakkörök tematikáját, tervezett időpontját és létszámát, valamint a szakkörre történő jelentkezés határidejét, módját.

1.3 A kitelepült szakkör keretében az órák NEM a SmartStudios Oktatási Központ 1112 Budapest, Üllői út 206. B/I. épület II/225. szám alatti oktatási helyszínén (a továbbiakban: Oktatási Helyszín) kerülnek megtartásra, hanem a Honlapon illetve helyszíni bemutatókon, szórólapokon meghírdetett szakkör helyszínen (a továbbiakban: Szakkör Helyszín). A szakkör személyi és tárgyi feltételeit (oktatók és az oktatáshoz szükséges számítástechnikai valamint digitális eszközök és berendezések) a Szakkör Helyszínen a Szolgáltató biztosítja. A szakkörök Szakkör Helyszíntől függően szeptember – november hónapokban indulnak és május – június hónapokban fejeződnek be.

2. Szerződéskötés

2.1 Tekintettel arra, hogy a Tanulók kiskorúak, a Szolgáltató a szolgáltatásra vonatkozóan a Tanuló törvényes képviselőjével (továbbiakban: Törvényes Képviselő) köt szerződést. (Kiskorú az, aki a 18. (tizennyolcadik) életévét a szolgáltatás megrendelése időpontjában még nem töltötte be és ezen időpontban házasságkötés révén sem vált nagykorúvá – Ptk. 2:10. § (1)).

2.2 A Szolgáltató és a Törvényes Képviselő között a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződés elektronikus úton jön létre.

2.3 A szakkörre történő jelentkezést a Törvényes Képviselő a Honlapon a „Szakkör Regisztráció” címszó alatt, az adott szakkör kiválasztásával és az adatlap (a továbbiakban: Adatlap) kitöltésével, valamint a Szolgáltató részére történő megküldésével (a továbbiakban: Regisztráció) teheti meg. Az Adatlapon megadott adatok helyességéért és valódiságáért a Törvényes Képviselő felel. A Regisztrációval egyidejűleg a Törvényes Képviselő megismeri az ÁSZF-et és a regisztrációs felületen megfelelő jelöléssel nyilatkozik annak elfogadásáról. A Regisztráció elküldésétől a Törvényes Képviselő jogilag kötve van a Szolgáltatótól igényelt szolgáltatás megrendeléséhez. A Regisztráció beérkezéséről a Szolgáltató visszaigazoló e-mailt küld. A szerződés a Szolgáltató és a Törvényes Képviselő között akkor jön létre, amikor ez a visszaigazoló e-mail kézbesítésre kerül a Törvényes Képviselő részére, a Törvényes Képviselő által az Adatlapon megadott e-mailcímre. A szerződés a visszaigazolt Adatlapban foglaltak és a jelen ÁSZF szerinti tartalommal – írásba foglalt szerződésként – jön létre.

2.4 A Regisztráció visszaigazolásakor a Szolgáltató tanrendet küld a Törvényes Képviselő részére, amely tartalmazza a megrendelt szakkör óraszámát. Az induló szakkör óráinak végleges időpontjáról a Szolgáltató – a szakkör kezdete előtt 1 (egy) héttel – e-mailben tájékoztatja a Törvényes Képviselőt. A Szolgáltató a Honlapon meghirdetett szakkör óráinak tervezett időpontjait – a jelentkezési határidő lejártát követően, a tényleges létszám figyelembe vételével és attól függően – jogosult egyoldalúan módosítani, amely módosításról a Törvényes Képviselőt írásban (email) tájékoztatja.

2.5 Abban az esetben, ha a jelentkezők száma a tervezett és meghirdetett létszám 35 %-át nem éri el, a Szolgáltató jogosult egyoldalúan a szakkör elindításáról lemondani, azaz a szerződéstől érdekmúlás igazolása nélkül elállni. Amennyiben az adott szakkör nem kerül elindításra, a Szolgáltató erről és a szerződéstől történő egyoldalú elállásról a Törvényes Képviselőt írásban tájékoztatja és a már befizetett szakkör díjat hiánytalanul visszatéríti.

3. Díjfizetés

3.1 A szakkörök alapdíja a 2017/2018-as tanévben: havi 7.990 Ft (a továbbiakban: Alapdíj), mely helyszínenként változhat a Szakkör Helyszín és az Oktatási Helyszín távolsága függvényében, illetve a Szakkör Helyszín egyéb sajátosságai alapján. A Honlap tartalmazza a konkrét Szakkör Helyszínre vonatkozó végleges díjtételeket.

3.2 Az Alapdíjat a Szolgáltató a következő havi bontásban: szeptember és június hónapokban 3.990 Ft, december és március hónapokban 5.990 Ft, október, november, január, feburár, április, május hónapokban 7.990 Ft összegben számlázza a Regisztráció során megadott adatok szerint a Törvényes Képviselő nevére és címére kiállított elektronikus számlával, melyet a Törvényes Képviselő email címére kézbesít. Az Alapdíjból – Szakkör Helyszíntől függően – a Regisztráció során a Honlap regisztrációs felületén feltüntetett kedvezmények vehetők igénybe. Amennyiben Szolgáltató az Alapdíjtól eltérő díjszabást állapít meg bizonyos Szakkör Helyszínre, úgy a tört vagy a hosszabb szüneteket tartalmazó hónapok díjszabása is arányosan változik.

3.3 3.3 Az Alapdíj adott havi egységéről a Szolgáltató a tárgy hónapot megelőző hónap 25. napján állít ki számlát a 3.2 pontban rögzítettek szerint, és a Törvényes Képviselő a számlában meghatározott összeget a számlázás napjától számított 5 (öt) munkanapon belül, banki átutalással vagy a számlában megadott bankszámlára történő befizetéssel köteles teljesíteni. Szakkör beiratkozáskor az első dijfizetés díjbekérő alapján történik, a Szolgáltató a befizetés után állítja ki a számlát. A fizetési kötelezettség azon időpontban minősül teljesítettnek, amikor a vonatkozó díj a Szolgáltató bankszámláján jóváírásra kerül. A Törvényes Képviselő tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Alapdíj havi egysége fizetésének 8 (nyolc) napot meghaladó késedelme esetén a Szolgáltató jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani és a Tanulót SmartStudios Oktatási Központ szakkör tanulói nyilvántartásából törölni. Ebben az esetben a Tanuló a szakkör további óráin nem vehet részt. A SmartStudios Oktatási Központ iskolavezető munkatársa saját hatáskörében dönti el, hogy 8 (nyolc) napot meg nem haladó fizetési késedelem esetén engedi-e a Tanuló szakkör látogatását.

3.4 A Törvényes Képviselő kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a díjfizetés azonosítása érdekében, az átutalás vagy befizetés közlemény rovatában fel kell tüntetni a Tanuló teljes nevét és a Szolgáltató számlájának számát. Amennyiben az átutalás vagy a befizetés nem beazonosítható, úgy az átutalt, befizetett összeget Szolgáltató a küldő, befizető részére visszautalja, majd a jelentkezést törli.

3.5 Az Alapdíj havi egysége nem változik az adott hónapban – különösen iskolai szünetekre, munkaszüneti napokra, ünnepnapokra tekintettel – ténylegesen megtartott órák számától, illetve a Tanuló tényleges részvételétől függően.

4. Részvétel a kurzuson

4.1 A Törvényes Képviselő tudomásul veszi, hogy az oktatásra megjelent Tanuló az óra alatt a Szakkör Helyszínen köteles tartózkodni, onnét kizárólag a Törvényes Képviselő által az oktatóval előzetesen egyeztetett időpontban és okból, illetve az előzetesen egyeztetett feltételek szerint (pl. kísérővel) távozhat el.

4.2 4.2 Amennyiben a Tanuló órát mulaszt (pl. megbetegedés esetén), az elmulasztott óra tananyagát a Szolgáltató a következő órán differenciálással vagy a Törvényes Képviselővel történt egyeztetést követően pótóra keretében adja le a Tanuló részére. A pótóra időtartama 30 (harminc) perc. Nem minden elmulasztott óra kerül automatikusan pótlásra pótóra keretében, különösen akkor nem, ha differenciálással a pótlás a szakkör soron következő óráján (a tananyagtól, csoportlétszámtól függően) megnyugtatóan megoldható. A Szolgáltató a Tanulónak egy szakkör éves időtartama alatt csak indokolt esetben és maximum 2 (két) db pótórát biztosít térítésmentesen.

4.3 4.3 Azon Tanulók részére, akik a szakkört elvégzik, a szakkör végén a részvételről a SmartStudios Oktatási Központ névre szóló oklevelet állít ki. Az oklevél igazolja az adott tudásszint elérését, amely alapján a Tanuló a következő szintű szakkörre jelentkezhet.

4.4 A Törvényes Képviselő felel azért, hogy a Tanuló közösségbe mehet, egészséges, rendelkezik érvényes betegbiztosítással. A Törvényes Képviselő tudomásul veszi és vállalja, hogy amennyiben a Tanulónak olyan egészségügyi problémája van, vagy a szakkör időtartama alatt olyan egészségügyi problémája adódik, amely a Tanulóval kapcsolatban fokozott figyelmet, körültekintést, meghatározott esetben (pl. roham) speciális eljárás követését (azonnali mentőhívás, gyógyszer bevétele stb.) tesz szükségessé, úgy a Szülő köteles erről a SmartStudios Oktatási Központ iskolavezető munkatársát előzetesen írásban tájékoztatni, és e meghatározott esetben szükséges eljáráshoz minden információt (ideértve különösen a Tanuló TAJ kártya számát, illetve az azonnal értesítendő személy(ek) elérhetőségét) megadni. A tájékoztatás elmaradásából adódó minden következményekért kizárólag a Törvényes Képviselőt terheli felelősség.

4.5 A SmartStudios Oktatási Központ szakkör házirendjét (a továbbiakban: Szakkör Házirend) a Tanulókkal a szakkör kezdetén az oktató ismerteti. A Szakkör Házirendben foglaltak betartása kötelező. A Törvényes Képviselő felelőssége, hogy a Tanuló a tőle elvárható mértékben betartsa a Szakkör Házirendet, az alapvető viselkedési szabályokat, és tiszteletben tartsa társait és oktatóit, valamint ne okozzon kárt senkinek és semmiben. A Szakkör Házirend súlyos megsértése esetén a Szolgáltató jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani és a Tanulót a SmartStudios Oktatási Központ szakkör tanulói nyilvántartásából törölni. Ebben az esetben a Tanuló a szakkör további óráin nem vehet részt.

4.6 Amennyiben a Tanuló a SmartStudios Oktatási Központ eszközeit, berendezéseit megrongálja, azokban kárt okoz, úgy a Törvényes Képviselő – jegyzőkönyv alapján – köteles az okozott kárt megtéríteni. Ugyancsak a Törvényes Képviselő köteles a jogosult részére mindazon kárt megtéríteni, amit a Tanuló a Szakkör Helyszínt magában foglaló épület esetleges egyéb helyiségeiben, eszközeiben, berendezéseiben okozott. Jelentős értékű, szándékos vagy súlyosan gondatlan károkozás esetén a Szolgáltató jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani és a Tanulót a SmartStudios Oktatási Központ szakkör tanulói nyilvántartásából törölni. Ebben az esetben a Tanuló a szakkör további óráin nem vehet részt.

4.7 A Törvényes Képviselő tudomásul veszi, hogy az oktatás idején a Tanulók a Szakkör Helyszínen, illetve az azt kiszolgáló mellékhelyiségekben tartózkodhatnak, és nem jogosultak a Szakkör Helyszínt magába foglaló épület egyéb helyiségeibe belépni és ott tartózkodni. A Regisztráció során a Törvényes Képviselő köteles jelezni, hogy a Tanuló csak kísérővel, vagy egyedül is eltávozhat-e az oktatás végén a Szakkör Helyszínről. Amennyiben a Törvényes Képviselő nyilatkozata alapján a Tanuló csak kísérővel távozhat el a Szakkör Helyszínről, úgy a Tanulót a kísérő a Szakkör Helyszín aulájából, portájáról köteles elvinni. A Törvényes Képviselő tudomásul veszi, hogy Szolgáltató ebben az esetben a kísérő megérkezéséig nem engedi el a Tanulót a Szakkör Helyszínről, a Szakkör Helyszínt magába foglaló épület parkolójához sem.

4.8 A Törvényes Képviselő tudomásul veszi, hogy a Tanuló tulajdonát képező, illetve birtokában lévő valamennyi tárgyra kizárólag a Tanuló köteles ügyelni és vigyázni, a Szolgáltató a Tanuló által magával hozott értékekért, valamint a Szakkör helyszínen hagyott tárgyakért felelősséget nem vállal.

5. Fotó- és videó- és hangfelvételek készítése

5.1 A Törvényes Képviselő tudomásul veszi, hogy a szakkörökön a Szolgáltató, illetve általa megbízott harmadik személy az oktatási tevékenységről, illetve azzal kapcsolatban olyan fotó-, videó-, illetve hangfelvételeket (a továbbiakban: Felvételek) készíthet, amelyek nem sértik a Tanuló személyiségi jogait és méltóságát, de amely Felvételeken a Tanuló képmása, hangja azonosításra alkalmas módon rögzítésre kerülhet. A Szülő – kifejezett ellenkező tartalmú írásbeli nyilatkozata hiányában – az ÁSZF elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Tanulóról a fentiek szerinti Felvétel készüljön, és azt a Szolgáltató időbeli és területi korlátozás, valamint a Felvételen azonosítható személyek részére ellenérték fizetése nélkül, kizárólag saját tevékenysége bemutatása és hirdetése (marketing) céljából felhasználja, így különösen a Honlapon és közösségi oldalakon (ideértve különösen de nem kizárólag: Facebook, Instagram, Twitter) létrehozott saját profilján megjelenítse. Amennyiben a Törvényes Képviselő nem járul hozzá, hogy a Tanuló e Felvételeken megjelenjen, illetve olyan Felvételt, amelyen a Tanuló azonosítható módon szerepel a Szolgáltató felhasználjon, úgy erről a Szolgáltató részére írásban köteles nyilatkozni.

5.2 A Törvényes Képviselő tudomásul veszi, hogy a Tanuló a szakkörön saját célból fotó-, videó-, illetve hangfelvétel készítésére nem jogosult. A Törvényes Képviselő tudomásul veszi továbbá, hogy ő és a Tanuló a szakkörön való részvételéről közösségi oldalakon (ideértve különösen de nem kizárólag: Facebook, Instagram, Twitter) létrehozott saját profilja alatt csak olyan módon tehet közzé posztot, hogy az a Szolgáltató és a SmartStudios Oktatási Központ jóhírnevét, szerzői jogait, illetve védett ismereteit, továbbá harmadik személy (ideértve különösen a Tanuló társai és az oktatók) személyiségi jogait, méltóságát nem sértheti. A jelen pont megsértése esetén a Szolgáltató jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani és a Tanulót a SmartStudios Oktatási Központ szakkör tanulói nyilvántartásából törölni. Ebben az esetben a Tanuló a szakkör további óráin nem vehet részt.

6. Adatkezelés, kapcsolattartás

6.1 A Szolgáltató a szerződéssel összefüggésben személyes adatokat kezel. A Törvényes Képviselő a Regisztrációval kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a Törvényes Képviselő és a Tanuló Regisztrációval megadott személyes adatait (valamint a 4.4. pontban meghatározott speciális adatokat) a szerződés teljesítése céljából nyilvántartása vegye és e célból kezelje, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseivel összhangban. Az adatok kizárólag a Szolgáltató részére válnak hozzáférhetővé, azokat a Szolgáltató gyűjti össze, dolgozza és használja fel a fenti célból, harmadik személy részére át nem adja.

6.2 A Törvényes Képviselő tudomásul veszi, hogy a Regisztrációkor az Adatlapon megadott adatai automatikusan bekerülnek a Szolgáltató hírlevél adatbázisába is. Ennek megfelelően a Törvényes Képviselő – kifejezett ellenkező tartalmú írásbeli nyilatkozata hiányában – hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a Törvényes Képviselő részére a tevékenységével, szolgáltatásaival, termékeivel kapcsolatos információkat, reklámot, illetve egyéb marketing célú küldeményt juttasson el közvetlen megkeresés módszerével (közvetlen üzletszerzés), így különösen telefonon, postai úton, elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján és e célból a fentiekben megadott adatait kezelje az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseivel összhangban. A Törvényes Képviselőnek bármikor joga van tájékoztatást kérni saját, illetve a Tanuló személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatai helyesbítését vagy törlését, valamint kizárhatja, hogy a Szolgáltató a jövőben szolgáltatásait közvetlenül ajánlja fel. A Törvényes Képviselő a hírlevélre feliratkozottak listájáról bármikor jogosult a törlését kérni, anélkül hogy a Tanuló a SmartStudios Oktatási Központ tanulói nyilvántartásából törlésre kerülne. A hírlevélről leiratkozni írásban külön nyilatkozattal vagy az elektronikus hírlevelek alján található ”Leiratkozás” link segítségével lehet. Az adatkezeléssel kapcsolatos egyéb jogai tekintetében a Törvényes Képviselő esetleges panaszát ugyancsak jogosult írásban bejelenteni a Szolgáltató felé.

6.3 A Törvényes Képviselő valamennyi nyilatkozatát, értesítését a Szolgáltató iskolavezetői e-mail címére köteles megküldeni.

6.4 A Törvényes Képviselő tudomásul veszi, hogy a Regisztrációkor az Adatlapon megadott e-mail címe automatikusan bekerül a Szolgáltató adatbázisába, és a Szolgáltató a Törvényes Képviselő részére valamennyi nyilatkozatát, értesítését elektronikusan ezen e-mailcímre küldi meg. A Törvényes Képviselő köteles a Szolgáltató részére haladéktalanul bejelenteni, ha ezen adata megváltozik, a bejelentés elmulasztásából eredő minden kárért a Törvényes Képviselő felel.

7. A szerződés időtartama, megszűnése

7.1 A szerződés határozott időtartamra, a szakkör teljes időtartamára jön létre azzal, hogy a Szolgáltató a Felvételek felhasználására – a Törvényes Képviselő hozzájárulásának visszavonása esetét kivéve – a szerződés megszűnését követően is, időbeli korlátozás nélkül jogosult.

7.2 A szerződés a 7.1 pontban meghatározott időtartam lejártát megelőzően szűnik meg, amennyiben a Szolgáltató attól a 2.4 pontban foglaltak szerint eláll, vagy a szerződést (a 3.3, 4.5, 4.6 és 5.2 pontokban foglaltak szerint) azonnali hatállyal felmondja, az elállásról szóló nyilatkozat, illetve a felmondás közlésének időpontjában.

7.3 A Törvényes Képviselő abban az esetben, ha a Tanuló szakkörön való részvétele huzamosabb időtartamban akadályoztatva van, vagy előreláthatólag akadályoztatva lesz (pl. betegség, külföldi tartózkodás), jogosult a Tanuló szakkörön való részvételét lemondani, azaz a szerződést írásban felmondani. Ebben az esetben a szerződés a felmondás közlésének hónapja végével szűnik meg azzal, hogy a szerződés megszűnéséig a Tanuló a szakkörön részt venni jogosult.

Budapest, 2017. október 1.

SmartStudios Oktatási Központ

Szolgáltató: Sharp Studios Korlátolt Felelősségű Társaság
Képviseli: Bendó György ügyvezető